Đối tác
Melyptol
  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

TOÙM TAÉT ÑAËC TÍNH CUÛA THUOÁC

 

Teân thuoác:

1.1.        Teân thuoác: MELYPTOL

1.2.        Haøm löôïng: Coâng thöùc cho 1 chai 5 ml

                   Thaønh phaàn                                                                        Haøm löôïng                        

·         Tinh daàu Traøm (Oleum Cajuputi)                                  0,25 ml

·         Tinh daàu baïc haø (Oleum Menthae piperitae)                0,05 ml

1.3.        Daïng baøo cheá cuûa thuoác: Dung dòch xoâng muõi - hoïng

Caùc ñaëc tính laâm saøng:

4.1.        Chæ ñònh ñieàu trò:

Ñöôïc duøng ñieàu trò hoã trôï  saùt khuaån, giaûm ñau, laøm thoâng thoaùng ñöôøng hoâ haáp.

Ñieàu trò hoã trôï trong vieâm nhieãm ñöôøng hoâ haáp treân, caûm cuùm, ho, ngheït muõi,…

4.2.        Lieàu löôïng vaø caùch duøng:

Moãi laàn duøng 3 - 5 gioït, phoái hôïp vôùi khaùng sinh, khaùng vieâm (daïng loûng) theo phaùc ñoà ñieàu trò cuûa baùc só ñeå xoâng baèng maùy. Moãi ngaøy xoâng 1 – 2 laàn.

Caùch xoâng muõi: Ñeå oáng xoâng muõi vaøo 2 beân muõi, hít thôû baèng ñöôøng muõi.

Caùch xoâng hoïng: Tröôùc khi xoâng phaûi xuùc hoïng cho saïch, ñeå oáng vaøo hoïng hít voâ baèng mieäng, thôû ra baèng muõi.

Chuù yù: Xoâng muõi hay hoïng lieân tuïc 1 ñôït 6 ngaøy, sau ñoù taùi khaùm.

4.3.        Choáng chæ ñònh:

Maãn caûm vôùi caùc thaønh phaàn cuûa thuoác.

Treû em döôùi 30 thaùng tuoåi.

4.4.        Nhöõng löu yù ñaëc bieät vaø caûnh baùo khi söû duïng thuoác:

Tinh daàu baïc haø gaây kích öùng treân nieâm maïc muõi, neân thaän troïng.

4.5.        Töông taùc vôùi caùc thuoác khaùc, caùc daïng töông taùc khaùc : Chöa coù thoâng tin.

4.6.        Söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø cho con buù : Neân thaän troïng.

4.7.        Taùc ñoäng cuûa thuoác khi laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc : Khoâng aûnh höôûng.

4.8.        Taùc duïng khoâng mong muoán cuûa thuoác :

Thuoác coù theå gaây kích öùng treân nieâm maïc.

Thoâng baùo cho baùc só bieát taùc duïng khoâng mong muoán gaëp phaûi khi söû duïng thuoác.

4.9.        Söû   duïng quaù lieàu :

Chöa coù taøi lieäu nghieân cöùu.

Caùc ñaëc tính döôïc lyù :

5.1.        Caùc ñaëc tính döôïc löïc hoïc :

Tinh daàu baïc haø vaø tinh daàu traøm coù taùc duïng saùt truøng ñöôøng hoâ haáp, kích thích thaàn kinh heä trung öông.

Tinh daàu baïc haø coù taùc duïng gaây teâ taïi choã.

6.1.        Haïn duøng: 24 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.

6.2.        Nhöõng löu yù ñaëc bieät khi baûo quaûn :

Ñeå nôi khoâ raùo, nhieät ñoä töø 20 – 30 oC, traùnh aùnh saùng.

6.3.        Tính chaát vaø dung löôïng bao bì ñoùng goùi : Hoäp 1 chai 5 ml.

- Trào ngược dạ dày - thực quản. - Loét dạ dày, tá tràng. - Các tình trạng tăng tiết acid bệnh lý như hội chứng Zollinger - Ellison.
- Tăng huyết áp động mạch vô căn, đặc biệt cho những trường hợp dùng thuốc ức chế enzym chuyển đổi bị ho và để giảm nguy cơ bị đột quỵ ở người bị phì đại thất trái. - Bệnh thận do đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp.
Điều điều trị triệu chứng các rối loạn đường tiết niệu do phì đại tuyến tiền liệt lành tính.
Ezetimib được sử dụng kết hợp với statin để cải thiện mức độ cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol.
Điều trị tăng huyết áp.
Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng quanh năm như hắt hơi, sổ mũi, ngứa, nghẹt mũi, kèm kích ứng mắt, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho. Giảm các triệu chứng mày đay mạn tính tự phát.
Vẩn đục pha lê thể. - Xuất huyết pha lê thể do bất cứ nguyên nhân gì (người già, cận thị, tiểu đường, viêm quanh tĩnh mạch). - Đục thủy tinh thể bắt đầu và tiến triển.
- Bệnh tim gây tắc mạch: Dự phòng biến chứng huyết khối tắc mạch do rung nhĩ, bệnh van hai lá, van nhân tạo. - Nhồi máu cơ tim: Dự phòng biến chứng huyết khối tắc mạch trong nhồi máu cơ tim biến chứng như huyết khối trên thành tim, rối loạn chức năng thất trái nặng, loạn động thất trái gây tắc mạch khi điều trị tiếp thay cho heparin; Dự phòng tái phát nhồi máu cơ tim khi không dùng được aspirin. - Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu và nghẽn mạch phổi và dự phòng tái phát khi thay thế tiếp cho heparin. - Dự phòng huyết khối tĩnh mạch, nghẽn mạch phổi trong phẫu thuật khớp háng. - Dự phòng huyết khối trong ống thông.
Tenofovir disoproxil fumarat được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác (nhưng không sử dụng riêng lẻ) trong điều trị nhiễm HIV-týp 1 (HIV-1) ở người lớn. - Tenofovir disoproxil fumarat được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác trong phòng ngừa nhiễm HIV sau khi đã tiếp xúc với bệnh (do nghề nghiệp hay không do nghề nghiệp) ở những cá nhân có nguy cơ lây nhiễm virus. - Tenofovir disoproxil fumarat cũng được dùng trong điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn. Cũng như adefovir, tenofovir cũng có hoạt tính chống lại virus HBV đột biến đề kháng với lamivudin.
Điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn: - Bệnh gan còn bù với bằng chứng sao chép HBV, tăng ALT (alanin aminotransferase) huyết thanh dai dẳng, bằng chứng mô học của viêm gan và/hoặc xơ gan. Khởi đầu điều trị với lamivudin chỉ được khuyến cáo khi thuốc kháng virus thay thế khác không có sẵn hoặc không phù hợp. - Bệnh gan mất bù: kết hợp với một thuốc kháng virus khác không có sự đề kháng chéo với lamivudin.
Tăng huyết áp. Suy tim (giảm tử vong và biến chứng ở người suy tim có triệu chứng và người loạn thất trái không triệu chứng).
Tăng huyết áp. Sau nhồi máu cơ tim (huyết động học đã ổn định).
Viêm kết mạc do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với moxifloxacin. Dự phòng tiền phẫu, hậu phẫu.
Dùng rửa mũi trong các trường hợp sổ mũi, nghẹt mũi. Dùng nhỏ và bơm rửa mắt, mũi hàng ngày. Dùng thích hợp cho trẻ sơ sinh và người lớn.
Điều trị hen phế quản mạn tính, bao gồm dự phòng cả các triệu chứng hen ban ngày và ban đêm
Forvastin 20 được chỉ định cải thiện mức độ cholesterol toàn phần, LDL, triglycerid, làm tăng HDL cholesterol,
Điều trị loét dạ dày - tá tràng cấp....
Giúp tăng cường lưu thông máu, tăng cường tuần hòan não và tuần hoàn ngọai biên
Bổ sung calci, magne và vitamin D3 cho cơ thể , giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị còi xương chậm lớn ở trẻ em , chứng lõang xương ở người cao tuổi
Bổ sung calci, magne và vitamin D3 cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị chứng lõang xương
- Giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể trong các trường hợp đau bụng lạnh, ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn.
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng cơn độc hoặc phối hợp với các thuốc chống tăng huyết áp khác.....
Nhiễm khuẩn xoang cấp do các vi khuẩn nhạy cảm: streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxellacatarrhalis. Đợt cấp của viêm phế quản mãn tính gây ra bởi:streptococcus pneumoniae influenzae, H. parain fluenzae, Klebsella pneumoniae, Staphylococcus catarrhalis.
Tăng cholesterol máu lọai nguyên phát(lọai ra kể cả tăng cholesterol máu di truyền gia đình kiểu dị hợp tử)
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xa gan & suy tim sung huyết. Điều trị phù do cường Aldosteron thứ phát, hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng.
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xơ gan & suy tim sung huyết. Điều trị phù do cường Aldosteron thứ phát, hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng.
Aziefti được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm trong các trường hợp sau: Đường hô hấp: -Bội phát nhiễm khuẩn trong bệnh việm phổi tắc nghẽn do Haemophilus influenzae, Moraxalla catarhalis hoặc Streptococcus pneumoniae. - Viêm phổi lây nhiễm do Chlamydia pneumoniae, Haemophilus, inflyenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. - Viêm họng, viêm Amidn do Streptococcus pyogenes ở bệnh nhân không dùng được các kháng sinh nhóm trị liệu 1. Viêm tai giữa cấp tính.
Điều trị và phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, acid folic trong các trường hợp: Phụ nữ có thai và cho con bú, khi hành kinh, điều hòa kinh nguyệt....
Cổ trướng do xơ gan. Phù gan, phù thận, phù tim, cấp khi các thuốc chữa phù khác kém tác dụng, đặc biệt khi có nghi ngờ chứng tăng aldosteron ...
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng đơn độc hay dùng phối hợp với thuốc lợi tiểu thiazid. Nên dùng losartan cho người bệnh không dung nạp được các chất ức chế ACE.
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317