Đối tác
Aticodein
  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

TOÙM TAÉT ÑAËC TÍNH CUÛA THUOÁC

 

1.       Teân thuoác:

1.1.    Teân thuoác: ATICODEIN

1.2.    Haøm löôïng: Coâng thöùc cho 1 vieân nang.

                 Thaønh phaàn                                                               Haøm löôïng

-         Codein phosphat hemihydrat                                   5 mg

-         Terpin hydrat                                                        100 mg

-         Taù döôïc vöøa ñuû                                                     1 vieân

1.3.    Chæ ñònh ñieàu trò:

Trò ho, long ñaøm.                                                                                               

1.4.    Lieàu löôïng vaø caùch duøng:

Ngöôøi lôùn: 2 vieân/ laàn , ngaøy 3 - 4 laàn.

Treû em töø   5 tuoåi trôû leân: 1 – 2 vieân/ laàn, ngaøy 2 - 3 laàn tuøy theo tuoåi.

Ñoái vôùi beänh nhaân suy thaän, moãi laàn uoáng caùch nhau ít nhaát 8 giôø.

1.5.    Choáng chæ ñònh:

-           Suy hoâ haáp.

-           Ho do suyeãn

-           Treû em döôùi 5 tuoåi.

-           Phuï nöõ coù thai 3 thaùng ñaàu vaø phuï nöõ cho con buù.

1.6.     Nhöõng löu yù ñaëc bieät vaø caûnh baùo khi söû duïng thuoác:

-           Lieân quan ñeán codein: Söû duïng codein laâu daøi vôùi lieàu cao coù theå daãn ñeán tình traïng leä thuoäc thuoác. Khoâng uoáng röôïu khi duøng thuoác. Tröôøng hôïp taêng aùp löïc soï naõo, duøng codein coù theå laøm naëng theâm tình traïng naøy. Caàn löu yù caùc vaän ñoäng vieân theå thao raèng thuoác coù chöùa hoaït chaát coù theå cho keát quaû döông tính khi xeùt nghieäm söû duïng chaát kích thích.

-           Neân thaän troïng khi söû duïng cho ngöôøi ñang laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc vì thuoác coù theå gaây buoàn nguû.

1.7.     Töông taùc vôùi caùc thuoác khaùc:

-           Röôïu laøm taêng taùc duïng an thaàn cuûa codein.

-           Taùc duïng giaûm ñau cuûa codein taêng leân khi phoái hôïp vôùi aspirin vaø paracetamol nhöng laïi giaûm   hoaëc maát taùc duïng bôûi quinidin.

-           Khi duøng phoái hôïp vôùi thuoác öùc cheá thaàn kinh trung öông (giaûm ñau hoï morphin, moät vaøi thuoác choáng traàm caûm, khaùng histamin H1 coù taùc duïng an thaàn, barbiturat, thuoác nguû, thuoác an thaàn.) seõ laøm taêng öùc cheá thaàn kinh trung öông coù theå gaây haäu quaû nguy hieåm, nhaát laø ngöôøi ñang laùi xe vaø ñieàu khieån maùy moùc.

-           Duøng chung vôùi caùc daãn xuaát khaùc cuûa morphin (giaûm ñau hoaëc choáng ho) : ÖÙc cheá hoâ haáp do hieäp ñoàng taùc duïng, ñaëc bieät hay xaûy ra ôû ngöôøi giaø.

1.8.    Söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø cho con buù:

            Khoâng söû duïng cho phuï nöõ coù thai ôû 3 thaùng ñaàu vaø phuï nöõ cho con buù.

1.9.    Taùc ñoäng cuûa thuoác khi laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc:

            Neân thaän troïng khi söû duïng cho ngöôøi ñang laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc vì thuoác coù theå gaây buoàn nguû.

1.10.                      Taùc duïng khoâng mong muoán cuûa thuoác :

-           Ñoâi khi xaûy ra dò öùng ngoaøi da.

-           Coù theå gaây taùo boùn, buoàn nguû, ñau ñaàu, choùng maët, buoàn noân, co thaét pheá quaûn, öùc cheá hoâ haáp.

Thoâng baùo cho baùc só bieát taùc duïng khoâng mong muoán gaëp phaûi khi duøng thuoác.

1.11.    Duøng quaù lieàu:

Trieäu chöùng: Suy hoâ haáp (giaûm nhòp thôû, hoâ haáp Cheyne – Stokes, xanh tím). Lô mô daãn ñeán traïng thaùi ñôø ñaãn hoaëc hoân meâ, meàm cô, da laïnh vaø aåm, ñoâi khi maïch chaäm vaø haï huyeát aùp. Trong tröôøng hôïp naëng: Ngöøng thôû, truïy maïch, ngöøng tim vaø coù theå töû vong.

Xöû trí: Phaûi hoài phuïc hoâ haáp baèng caùch cung caáp döôõng khí vaø hoâ haáp hoã trôï coù kieåm soaùt. Chæ ñònh naloxon ngay baèng ñöôøng tieâm tónh maïch trong tröôøng hôïp naëng.

2.       Caùc ñaëc tính döôïc lyù:

2.1   Caùc ñaëc tính döôïc löïc hoïc:

-           Terpin hydrat: Coù taùc duïng long ñaøm baèng caùch kích thích teá baøo baøi tieát cuûa ñöôøng hoâ haáp.

-           Codein phosphat coù taùc duïng giaûm ho do taùc duïng tröïc tieáp leân trung taâm gaây ho ôû haønh naõo; codein laøm khoâ dòch tieát ôû ñöôøng hoâ haáp vaø laøm taêng ñoä quaùnh cuûa dòch tieát pheá quaûn. Codein khoâng ñuû hieäu löïc ñeå giaûm ho naëng. Codein laø thuoác traán ho trong tröôøng hôïp ho khan laøm maát nguû.

2.2   Caùc ñaëc tính döôïc ñoäng hoïc:

-           Codein: Taùc duïng giaûm ho xuaát hieän trong voøng 1 – 2 giôø vaø coù theå keùo daøi 4 – 6 giôø sau khi uoáng thuoác, nöûa ñôøi thaûi tröø laø 2 – 4 giôø. Codein vaø caùc muoái qua ñöôïc haøng raøo nhau thai vaø moät löôïng nhoû qua ñöôïc haøng raøo maùu - naõo, ít baøi tieát qua söõa meï khi duøng lieàu duy nhaát. Khoâng coù soá lieäu khi duøng laëp laïi. Haáp thu nhanh ôû ruoät, chuyeån hoùa ôû gan vaø ñöôïc baøi tieát qua nöôùc tieåu.

2.1.    Haïn duøng: 36 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.

2.2.    Nhöõng löu yù ñaëc bieät khi baûo quaûn: Ñeå nôi khoâ raùo, nhieät ñoä töø 20-300C, traùnh aùnh saùng.

2.3.    Tính chaát vaø dung löôïng bao bì ñoùng goùi:

Hoäp 10 væ x 10 vieân nang.

Hỗ trợ ngăn ngừa và hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp, đặc biệt là khớp gối, vai, cột sống. Giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bền cho sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.
Giúp bảo vệ tế bào gan, hạn chế tổn thương tế bào gan do tác nhân rượu bia. Hỗ trợ làm giảm cảm giác khó chịu khi uống nhiều rượu bia như đau đầu, buồn nôn, nổi mẩn, mệt mỏi. Tăng cường chức năng gan, giúp chuyển hóa các dưỡng chất thiết yếu của cơ thể (protid, glucid, lipid), tăng cường và phục hồi sức khỏe trong các trường hợp mệt mỏi, làm việc quá sức, sau khi bị bệnh.
IONA f Emulsion Công dụng: Sữa dưỡng ẩm mềm mịn, thấm sâu và duy trì khả năng dưỡng ẩm ưu việt cho da, mang lại làn da mềm mại, giúp hồi phục và tái tạo da bị hư tổn do quá trình oxy hóa theo tuổi tác. Sản phẩm phù hợp cho cả da khô và da hỗn hợp (đặc biệt tình trạng da khô do tuổi tác).
IONA f UV Base Công dụng: Kem chống nắng ngăn ngừa tia UV, giúp bảo vệ da tối đa. Thành phần chondroitin và ion khoáng tăng cường khả năng dưỡng ẩm và chăm sóc da. Sản phẩm có thể sử dụng như kem nền trang điểm, giúp che giấu khuyết điểm, mang lại làn da đẹp tự nhiên.
IONA f Rich Lotion Công dụng: Lotion đậm đặc với chondroitin và ion khoáng giúp tăng cường dưỡng ẩm da với khả năng thấm sâu, cho cảm giác dễ chịu. giúp làn da mịn màng, phù hợp cho da khô và da hỗn hợp (đặc biệt tình trạng da khô do tuổi tác). Sản phẩm không có chất tạo màu và không chứa alcohol.
IONA f Rich Foam Công dụng: Sữa rửa mặt dưỡng ẩm với lớp bọt mịn nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn và các chất bài tiết qua da mang lại cảm giác cho da sạch mịn màng và tươi mát. Thành phần chondroitin, ion khoáng cùng các chiết xuất thảo dược tăng cường tác dụng dưỡng ẩm, duy trì độ ẩm trên da, cải thiện các dấu hiệu lão hóa da, phù hợp cho da khô và da hỗn hợp (đặc biệt tình trạng da khô do tuổi tác). Sản phẩm với hương hoa cỏ tự nhiên tinh tế, không chất tạo màu.
IONA f Gel Cleansing Công dụng: Gel tẩy trang giúp nhẹ nhàng loại bỏ các lớp trang điểm giúp mang lại cảm giác sạch mịn màng và dễ chịu. Không chỉ tẩy trang đơn thuần, sản phẩm còn có tác dụng dưỡng ẩm, duy trì độ ẩm trên da. Sản phẩm phù hợp cho da khô và da hỗn hợp (đặc biệt đối với tình trạng khô da do tuổi tác).
IONAVIE Day Protector FB Công dụng: Kem chống nắng ngăn ngừa tia UV, giúp bảo vệ da. Ngoài ra sản phẩm còn có tác dụng giúp dưỡng ẩm và chăm sóc da. Sản phẩm dành riêng cho da nhạy cảm (da khô và da nhạy cảm).
IONAVIE Jelly Cream Công dụng: Kem dưỡng ẩm tăng cường với khả năng thấm sâu vào da, dưỡng ẩm tức thời, mang lại sự thoải mái, tăng độ đàn hồi giúp da mềm mại, sáng bóng, và hỗ trợ bảo vệ da. Sản phẩm dành riêng cho da nhạy cảm (da khô và da nhạy cảm), thích hợp cho người không thích dùng dạng kem đơn thuần.
IONAVIE Charging Repair Milk Công dụng: Sữa dưỡng ẩm với khả năng thấm sâu và tăng cường tác dụng dưỡng ẩm da, giúp hồi phục và tái tạo da bị hư tổn do quá trình oxy hóa, duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm dành riêng cho da nhạy cảm (da khô và da nhạy cảm).
IONAVIE Tune Conc Essence Công dụng: Tinh chất đậm đặc với 20 loại chiết xuất thảo dược, ion khoáng và sữa ong chúa, giúp tăng cường tác dụng dưỡng ẩm và chăm sóc da từ sâu bên trong, tăng khả năng hấp thu cho lotion và cream, hỗ trợ bảo vệ da tránh bị kích ứng và kích ứng tái phát, dành riêng cho da nhạy cảm (da khô và da nhạy cảm). Sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên với hương hoa tự nhiên tinh tế, không chất tạo màu, không alcohol, không paraben.
IONAVIE Conditioning Lotion Công dụng: Lotion với 13 loại chiết xuất thảo dược cùng ion khoáng tăng cường dưỡng ẩm da với khả năng thấm sâu hoàn toàn và nhanh chóng, tăng độ đàn hồi giúp da mềm mại, mịn màng, cân bằng độ pH cho da, hỗ trợ bảo vệ da tránh bị kích ứng và kích ứng tái phát, dành riêng cho da nhạy cảm (phù hợp cho cả da khô và da nhờn). Sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên với hương hoa tự nhiên tinh tế, không chất tạo màu, không alcohol, không paraben.
IONAVIE Milky Wash Công dụng: Sữa rửa mặt dưỡng ẩm với lớp bọt mịn giúp rửa sạch nhẹ nhàng cho làn da, loại bỏ bụi và các chất nhờn trên da. Với 13 loại chiết xuất thảo dược cùng ion khoáng có tác dụng dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi giúp da mềm mại, mịn màng, hỗ trợ bảo vệ da tránh bị kích ứng và kích ứng tái phát, dành riêng cho da nhạy cảm (da khô và da nhạy cảm). Sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên với hương hoa tự nhiên tinh tế, không chất tạo màu, không alcohol, không paraben.
IONAVIE Relaxoff Cleansing Cách dùng: Lấy một lượng vừa đủ (2-3 nhát bơm) dung dịch tẩy trang vào lòng bàn tay & nhẹ nhàng thoa đều trên toàn bộ khuôn mặt để hòa đều với lớp trang điểm. Sau đó rửa với nứơc lạnh hoặc nước ấm, và rửa lại với sữa rửa mặt. Sản phẩm này có thể dùng được khi tay ướt.
Hỗ trợ ngăn ngừa và hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp, đặc biệt là khớp gối, vai, cột sống. Giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bền cho sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.
Giúp bảo vệ tế bào gan, hạn chế tổn thương tế bào gan do tác nhân rượu bia, thuốc, hóa chất. Hỗ trợ làm giảm cảm giác khó chịu khi uống nhiều rượu bia như đau đầu, buồn nôn, nổi mẩn, mệt mỏi. Tăng cường chức năng gan, giúp chuyển hóa các dưỡng chất thiết yếu của cơ thể (protid, glucid, lipid), tăng cường và phục hồi sức khỏe trong các trường hợp mệt mỏi, làm việc quá sức, sau khi bị bệnh.
Giúp bảo vệ tế bào gan, hạn chế tổn thương tế bào gan do tác nhân rượu bia. Hỗ trợ làm giảm cảm giác khó chịu khi uống nhiều rượu bia như đau đầu, buồn nôn, nổi mẩn, mệt mỏi. Tăng cường chức năng gan, giúp chuyển hóa các dưỡng chất thiết yếu của cơ thể (protid, glucid, lipid), tăng cường và phục hồi sức khỏe trong các trường hợp mệt mỏi, làm việc quá sức, sau khi bị bệnh.
Điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa.
- Trào ngược dạ dày - thực quản. - Loét dạ dày, tá tràng. - Các tình trạng tăng tiết acid bệnh lý như hội chứng Zollinger - Ellison.
- Tăng huyết áp động mạch vô căn, đặc biệt cho những trường hợp dùng thuốc ức chế enzym chuyển đổi bị ho và để giảm nguy cơ bị đột quỵ ở người bị phì đại thất trái. - Bệnh thận do đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp.
Điều điều trị triệu chứng các rối loạn đường tiết niệu do phì đại tuyến tiền liệt lành tính.
Ezetimib được sử dụng kết hợp với statin để cải thiện mức độ cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol.
Điều trị tăng huyết áp.
Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng quanh năm như hắt hơi, sổ mũi, ngứa, nghẹt mũi, kèm kích ứng mắt, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho. Giảm các triệu chứng mày đay mạn tính tự phát.
- Bệnh tim gây tắc mạch: Dự phòng biến chứng huyết khối tắc mạch do rung nhĩ, bệnh van hai lá, van nhân tạo. - Nhồi máu cơ tim: Dự phòng biến chứng huyết khối tắc mạch trong nhồi máu cơ tim biến chứng như huyết khối trên thành tim, rối loạn chức năng thất trái nặng, loạn động thất trái gây tắc mạch khi điều trị tiếp thay cho heparin; Dự phòng tái phát nhồi máu cơ tim khi không dùng được aspirin. - Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu và nghẽn mạch phổi và dự phòng tái phát khi thay thế tiếp cho heparin. - Dự phòng huyết khối tĩnh mạch, nghẽn mạch phổi trong phẫu thuật khớp háng. - Dự phòng huyết khối trong ống thông.
Tenofovir disoproxil fumarat được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác (nhưng không sử dụng riêng lẻ) trong điều trị nhiễm HIV-týp 1 (HIV-1) ở người lớn. - Tenofovir disoproxil fumarat được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác trong phòng ngừa nhiễm HIV sau khi đã tiếp xúc với bệnh (do nghề nghiệp hay không do nghề nghiệp) ở những cá nhân có nguy cơ lây nhiễm virus. - Tenofovir disoproxil fumarat cũng được dùng trong điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn. Cũng như adefovir, tenofovir cũng có hoạt tính chống lại virus HBV đột biến đề kháng với lamivudin.
Điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn: - Bệnh gan còn bù với bằng chứng sao chép HBV, tăng ALT (alanin aminotransferase) huyết thanh dai dẳng, bằng chứng mô học của viêm gan và/hoặc xơ gan. Khởi đầu điều trị với lamivudin chỉ được khuyến cáo khi thuốc kháng virus thay thế khác không có sẵn hoặc không phù hợp. - Bệnh gan mất bù: kết hợp với một thuốc kháng virus khác không có sự đề kháng chéo với lamivudin.
Tăng huyết áp. Suy tim (giảm tử vong và biến chứng ở người suy tim có triệu chứng và người loạn thất trái không triệu chứng).
Tăng huyết áp. Sau nhồi máu cơ tim (huyết động học đã ổn định).
Viêm kết mạc do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với moxifloxacin. Dự phòng tiền phẫu, hậu phẫu.
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317