Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin hữu ích
Liên kết website
Thống kê
 Đang trực tuyến :  4
 Số lượt truy cập :  3089670
Aticodein
  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại

TOÙM TAÉT ÑAËC TÍNH CUÛA THUOÁC

 

1.       Teân thuoác:

1.1.    Teân thuoác: ATICODEIN

1.2.    Haøm löôïng: Coâng thöùc cho 1 vieân nang.

                 Thaønh phaàn                                                               Haøm löôïng

-         Codein phosphat hemihydrat                                   5 mg

-         Terpin hydrat                                                        100 mg

-         Taù döôïc vöøa ñuû                                                     1 vieân

1.3.    Chæ ñònh ñieàu trò:

Trò ho, long ñaøm.                                                                                               

1.4.    Lieàu löôïng vaø caùch duøng:

Ngöôøi lôùn: 2 vieân/ laàn , ngaøy 3 - 4 laàn.

Treû em töø   5 tuoåi trôû leân: 1 – 2 vieân/ laàn, ngaøy 2 - 3 laàn tuøy theo tuoåi.

Ñoái vôùi beänh nhaân suy thaän, moãi laàn uoáng caùch nhau ít nhaát 8 giôø.

1.5.    Choáng chæ ñònh:

-           Suy hoâ haáp.

-           Ho do suyeãn

-           Treû em döôùi 5 tuoåi.

-           Phuï nöõ coù thai 3 thaùng ñaàu vaø phuï nöõ cho con buù.

1.6.     Nhöõng löu yù ñaëc bieät vaø caûnh baùo khi söû duïng thuoác:

-           Lieân quan ñeán codein: Söû duïng codein laâu daøi vôùi lieàu cao coù theå daãn ñeán tình traïng leä thuoäc thuoác. Khoâng uoáng röôïu khi duøng thuoác. Tröôøng hôïp taêng aùp löïc soï naõo, duøng codein coù theå laøm naëng theâm tình traïng naøy. Caàn löu yù caùc vaän ñoäng vieân theå thao raèng thuoác coù chöùa hoaït chaát coù theå cho keát quaû döông tính khi xeùt nghieäm söû duïng chaát kích thích.

-           Neân thaän troïng khi söû duïng cho ngöôøi ñang laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc vì thuoác coù theå gaây buoàn nguû.

1.7.     Töông taùc vôùi caùc thuoác khaùc:

-           Röôïu laøm taêng taùc duïng an thaàn cuûa codein.

-           Taùc duïng giaûm ñau cuûa codein taêng leân khi phoái hôïp vôùi aspirin vaø paracetamol nhöng laïi giaûm   hoaëc maát taùc duïng bôûi quinidin.

-           Khi duøng phoái hôïp vôùi thuoác öùc cheá thaàn kinh trung öông (giaûm ñau hoï morphin, moät vaøi thuoác choáng traàm caûm, khaùng histamin H1 coù taùc duïng an thaàn, barbiturat, thuoác nguû, thuoác an thaàn.) seõ laøm taêng öùc cheá thaàn kinh trung öông coù theå gaây haäu quaû nguy hieåm, nhaát laø ngöôøi ñang laùi xe vaø ñieàu khieån maùy moùc.

-           Duøng chung vôùi caùc daãn xuaát khaùc cuûa morphin (giaûm ñau hoaëc choáng ho) : ÖÙc cheá hoâ haáp do hieäp ñoàng taùc duïng, ñaëc bieät hay xaûy ra ôû ngöôøi giaø.

1.8.    Söû duïng cho phuï nöõ coù thai vaø cho con buù:

            Khoâng söû duïng cho phuï nöõ coù thai ôû 3 thaùng ñaàu vaø phuï nöõ cho con buù.

1.9.    Taùc ñoäng cuûa thuoác khi laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc:

            Neân thaän troïng khi söû duïng cho ngöôøi ñang laùi xe vaø vaän haønh maùy moùc vì thuoác coù theå gaây buoàn nguû.

1.10.                      Taùc duïng khoâng mong muoán cuûa thuoác :

-           Ñoâi khi xaûy ra dò öùng ngoaøi da.

-           Coù theå gaây taùo boùn, buoàn nguû, ñau ñaàu, choùng maët, buoàn noân, co thaét pheá quaûn, öùc cheá hoâ haáp.

Thoâng baùo cho baùc só bieát taùc duïng khoâng mong muoán gaëp phaûi khi duøng thuoác.

1.11.    Duøng quaù lieàu:

Trieäu chöùng: Suy hoâ haáp (giaûm nhòp thôû, hoâ haáp Cheyne – Stokes, xanh tím). Lô mô daãn ñeán traïng thaùi ñôø ñaãn hoaëc hoân meâ, meàm cô, da laïnh vaø aåm, ñoâi khi maïch chaäm vaø haï huyeát aùp. Trong tröôøng hôïp naëng: Ngöøng thôû, truïy maïch, ngöøng tim vaø coù theå töû vong.

Xöû trí: Phaûi hoài phuïc hoâ haáp baèng caùch cung caáp döôõng khí vaø hoâ haáp hoã trôï coù kieåm soaùt. Chæ ñònh naloxon ngay baèng ñöôøng tieâm tónh maïch trong tröôøng hôïp naëng.

2.       Caùc ñaëc tính döôïc lyù:

2.1   Caùc ñaëc tính döôïc löïc hoïc:

-           Terpin hydrat: Coù taùc duïng long ñaøm baèng caùch kích thích teá baøo baøi tieát cuûa ñöôøng hoâ haáp.

-           Codein phosphat coù taùc duïng giaûm ho do taùc duïng tröïc tieáp leân trung taâm gaây ho ôû haønh naõo; codein laøm khoâ dòch tieát ôû ñöôøng hoâ haáp vaø laøm taêng ñoä quaùnh cuûa dòch tieát pheá quaûn. Codein khoâng ñuû hieäu löïc ñeå giaûm ho naëng. Codein laø thuoác traán ho trong tröôøng hôïp ho khan laøm maát nguû.

2.2   Caùc ñaëc tính döôïc ñoäng hoïc:

-           Codein: Taùc duïng giaûm ho xuaát hieän trong voøng 1 – 2 giôø vaø coù theå keùo daøi 4 – 6 giôø sau khi uoáng thuoác, nöûa ñôøi thaûi tröø laø 2 – 4 giôø. Codein vaø caùc muoái qua ñöôïc haøng raøo nhau thai vaø moät löôïng nhoû qua ñöôïc haøng raøo maùu - naõo, ít baøi tieát qua söõa meï khi duøng lieàu duy nhaát. Khoâng coù soá lieäu khi duøng laëp laïi. Haáp thu nhanh ôû ruoät, chuyeån hoùa ôû gan vaø ñöôïc baøi tieát qua nöôùc tieåu.

2.1.    Haïn duøng: 36 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát.

2.2.    Nhöõng löu yù ñaëc bieät khi baûo quaûn: Ñeå nôi khoâ raùo, nhieät ñoä töø 20-300C, traùnh aùnh saùng.

2.3.    Tính chaát vaø dung löôïng bao bì ñoùng goùi:

Hoäp 10 væ x 10 vieân nang.

Điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa.
- Trào ngược dạ dày - thực quản. - Loét dạ dày, tá tràng. - Các tình trạng tăng tiết acid bệnh lý như hội chứng Zollinger - Ellison.
- Tăng huyết áp động mạch vô căn, đặc biệt cho những trường hợp dùng thuốc ức chế enzym chuyển đổi bị ho và để giảm nguy cơ bị đột quỵ ở người bị phì đại thất trái. - Bệnh thận do đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp.
Điều điều trị triệu chứng các rối loạn đường tiết niệu do phì đại tuyến tiền liệt lành tính.
Ezetimib được sử dụng kết hợp với statin để cải thiện mức độ cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol.
Điều trị tăng huyết áp.
Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng quanh năm như hắt hơi, sổ mũi, ngứa, nghẹt mũi, kèm kích ứng mắt, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho. Giảm các triệu chứng mày đay mạn tính tự phát.
- Bệnh tim gây tắc mạch: Dự phòng biến chứng huyết khối tắc mạch do rung nhĩ, bệnh van hai lá, van nhân tạo. - Nhồi máu cơ tim: Dự phòng biến chứng huyết khối tắc mạch trong nhồi máu cơ tim biến chứng như huyết khối trên thành tim, rối loạn chức năng thất trái nặng, loạn động thất trái gây tắc mạch khi điều trị tiếp thay cho heparin; Dự phòng tái phát nhồi máu cơ tim khi không dùng được aspirin. - Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu và nghẽn mạch phổi và dự phòng tái phát khi thay thế tiếp cho heparin. - Dự phòng huyết khối tĩnh mạch, nghẽn mạch phổi trong phẫu thuật khớp háng. - Dự phòng huyết khối trong ống thông.
Tenofovir disoproxil fumarat được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác (nhưng không sử dụng riêng lẻ) trong điều trị nhiễm HIV-týp 1 (HIV-1) ở người lớn. - Tenofovir disoproxil fumarat được dùng kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác trong phòng ngừa nhiễm HIV sau khi đã tiếp xúc với bệnh (do nghề nghiệp hay không do nghề nghiệp) ở những cá nhân có nguy cơ lây nhiễm virus. - Tenofovir disoproxil fumarat cũng được dùng trong điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn. Cũng như adefovir, tenofovir cũng có hoạt tính chống lại virus HBV đột biến đề kháng với lamivudin.
Điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn: - Bệnh gan còn bù với bằng chứng sao chép HBV, tăng ALT (alanin aminotransferase) huyết thanh dai dẳng, bằng chứng mô học của viêm gan và/hoặc xơ gan. Khởi đầu điều trị với lamivudin chỉ được khuyến cáo khi thuốc kháng virus thay thế khác không có sẵn hoặc không phù hợp. - Bệnh gan mất bù: kết hợp với một thuốc kháng virus khác không có sự đề kháng chéo với lamivudin.
Tăng huyết áp. Suy tim (giảm tử vong và biến chứng ở người suy tim có triệu chứng và người loạn thất trái không triệu chứng).
Tăng huyết áp. Sau nhồi máu cơ tim (huyết động học đã ổn định).
Viêm kết mạc do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với moxifloxacin. Dự phòng tiền phẫu, hậu phẫu.
Dùng rửa mũi trong các trường hợp sổ mũi, nghẹt mũi. Dùng nhỏ và bơm rửa mắt, mũi hàng ngày. Dùng thích hợp cho trẻ sơ sinh và người lớn.
Điều trị hen phế quản mạn tính, bao gồm dự phòng cả các triệu chứng hen ban ngày và ban đêm
Forvastin 20 được chỉ định cải thiện mức độ cholesterol toàn phần, LDL, triglycerid, làm tăng HDL cholesterol,
Điều trị loét dạ dày - tá tràng cấp....
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng cơn độc hoặc phối hợp với các thuốc chống tăng huyết áp khác.....
Nhiễm khuẩn xoang cấp do các vi khuẩn nhạy cảm: streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxellacatarrhalis. Đợt cấp của viêm phế quản mãn tính gây ra bởi:streptococcus pneumoniae influenzae, H. parain fluenzae, Klebsella pneumoniae, Staphylococcus catarrhalis.
Tăng cholesterol máu lọai nguyên phát(lọai ra kể cả tăng cholesterol máu di truyền gia đình kiểu dị hợp tử)
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xa gan & suy tim sung huyết. Điều trị phù do cường Aldosteron thứ phát, hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng.
Suy tim sung huyết. Tăng huyết áp vô căn. Xơ gan. Phù do xơ gan & suy tim sung huyết. Điều trị phù do cường Aldosteron thứ phát, hoặc phù kháng với thuốc lợi tiểu khác đã dùng.
Aziefti được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm trong các trường hợp sau: Đường hô hấp: -Bội phát nhiễm khuẩn trong bệnh việm phổi tắc nghẽn do Haemophilus influenzae, Moraxalla catarhalis hoặc Streptococcus pneumoniae. - Viêm phổi lây nhiễm do Chlamydia pneumoniae, Haemophilus, inflyenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. - Viêm họng, viêm Amidn do Streptococcus pyogenes ở bệnh nhân không dùng được các kháng sinh nhóm trị liệu 1. Viêm tai giữa cấp tính.
Điều trị và phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, acid folic trong các trường hợp: Phụ nữ có thai và cho con bú, khi hành kinh, điều hòa kinh nguyệt....
Cổ trướng do xơ gan. Phù gan, phù thận, phù tim, cấp khi các thuốc chữa phù khác kém tác dụng, đặc biệt khi có nghi ngờ chứng tăng aldosteron ...
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng đơn độc hay dùng phối hợp với thuốc lợi tiểu thiazid. Nên dùng losartan cho người bệnh không dung nạp được các chất ức chế ACE.
Aziefti được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm trong các trường hợp sau : Đường hô hấp: Bội phát nhiễm khuẩn trong bệnh viêm phổi tắc nghẽn do Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis hoặc Streptococcus pneumoniae. Viêm phổi lây nhiễm do Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Viêm họng, viêm Amidan do Streptococcus pyogenes ở những bệnh nhân không dùng được các kháng sinh nhóm trị liệu 1. Viêm tai giữa cấp tính.
Viêm xương khớp. Cơn gout cấp hay giả gout. Đau sau nhổ răng. Đau hậu phẫu, đau sau cắt tầng sinh môn. Thống kinh. Đau cơ xương cấp tính do nhiều nguyên nhân.
Dùng trong các trường hợp: Khó bài xuất đàm, viêm mũi, viêm xoang, viêm phế quản. Các triệu chứng viêm và phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Cầm máu sau các cuộc tiểu phẫu. Phối hợp với kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng.
Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin E. Đồng thời vitamin E còn có tác dụng như là một chất chống oxy hóa, giúp cho quá trình bảo vệ các tế bào bị tổn thương gây ra bởi quá trình oxy hóa của các gốc tự do.
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317