Đối tác
Trang chủ >> Thông tin cổ đông

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

 

1. Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông

2.Sơ Yếu Lý Lịch Ứng Cử Viên HĐQT

3.Đơn Đề Cử BKS( dành cho một cổ đông)

4.Đơn Đề Cử BKS( dành cho nhóm cổ đông)

5.Đơn Đề Cử HĐQT( dành cho một cổ đông)

6.Đơn Đề Cử HĐQT( dành cho nhóm cổ đông)

7.Đơn Ứng Cử BKS

8.Đơn Ứng Cử HĐQT

9.Giấy Ủy Quyền Tham Dự ĐHCĐ 2016

10.Thông Báo Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên 2016

11.Quy Chế Bầu Cử HĐQT Và Thành Viên BKS Niên Khóa IV 2016-2020

12.Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2016

13.Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2016

14.Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

 

Thông tin công bố về ĐHĐCĐ 2016:

 
Danh Sách Ứng Cử Viên HĐQT và Ứng Cử Viên BKS

 

 

 


[ Tin tức liên quan ]________________________________________________________

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317