Đối tác
Trang chủ >> Thông tin cổ đông

Tài Liệu ĐHĐCĐ 2013

 

Xem chi tiết tại đây:

 

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐH CỔ ĐÔNG 2013

2. GIẤY ỦY QUYỀN HỌP ĐH CỔ ĐÔNG 2013

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH

5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

6. TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐIỀU LỆ 2013

7. TỜ TRÌNH PHÊ CHUẨN CHỨC DANH CTHĐQT KIÊM TGĐ

8. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CTY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2013

9. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2013

10.TỜ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 300A ĐIỆN BIÊN PHỦ

11.TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013

12.TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI PHỐI LỢI NHUẬN 2012


[ Tin tức liên quan ]________________________________________________________

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - F.T.PHARMA

Địa chỉ: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tphcm.

MST: 0302408317